Erika Sanada - Kousagi

$580.00

Kousagi
ceramic, cold finish, 2.5x3x2"
$580

*kousagi means rabbit in Japanese